Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Referat af Generalforsamling i Gribskov Skakklub den 30. maj 2022 kl. 19.00 i klubbens lokaler i Frivilligcentret, Vestergade 4, 3200 Helsinge

Ad 1. Valg af dirigent
Som dirigent blev valgt Jørgen Rasmussen, som indledningsvis konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt med overholdelse af 14 dages kravet. Dirigenten anmodede herefter deltagerne om at udpege en referent, som blev Viggo Sørensen, og foreslog på vegne af formanden en ændring af dagsordenen således, at der blev byttet om på rækkefølgen af pkt. 4 og 5. Dette blev godkendt uden indvendinger, hvorefter ordet blev overgivet til formanden. 

Ad 2. Formandens beretning
Vinni indledte med at udtrykke sin glæde over klubbens nye flotte lokaler, som virkelig er et stort plus i forhold til de efterhånden miserable forhold i Kulturhuset på Skolegade. Derefter foretog Vinni en kort gennemgang af klubbens aktiviteter i den forgangne sæson, herunder resultatet af holdturneringen (en nydelig 5. plads i A-rækken) samt af diverse interne turneringer. Medlemssituationen er desværre fortsat ganske udfordrende, men det var dog positivt, at klubben havde fået to nye medlemmer, Hans Petersen og Jonas Wessel. Der har også været diverse foredrag, og så har Ali for nylig startet et projekt op med undervisning af børn og unge. Allerede ved første undervisning den 20. maj deltog hele 9 børn, det bliver spændende at følge fremover. Til den kommende sæson havde turneringsleder Lars Erik Linderod foreslået en ændring af holdturneringsstrukturen (til et weekend- og et hverdagsspor), som imidlertid blev forkastet på delegeretmødet den 6. maj. 

Der blev ikke afholdt en egentlig afstemning om beretningen, men da der ikke var spørgsmål eller andre bemærkninger, må beretningen vurderes som godkendt.

Ad 3. Kassereren Jettes forelæggelse af regnskab
Det reviderede og underskrevne regnskab blev omdelt. Resultatopgørelsen viste et underskud på 8.579 kr., hvilket alene skyldtes kontingentfritagelsen for medlemmerne i perioden 1. april – 30. september (pga. coronanedlukningen). På trods heraf androg egenkapitalen 17.829 kr. ultimo regnskabsåret, hvilket godt og vel svarer til et helt års samlede udgifter. Regnskabet blev énstemmigt godkendt.

Ad 5. Valg af mindst 5 og højest 7 bestyrelsesmedlemmer
Af bestyrelsens nuværende 6 medlemmer ønskede kun de 3 at genopstille, nemlig Finn Eldor, Jan Søes og Lone Baadsgaard. I anledning af Vinnis afgang som formand fik hun en flot buket blomster og pæne ord for sin indsats på posten. Dette gjaldt også for Jette efter hendes 30 år som kasserer for klubben, en flot indsats. Efter en del drøftelser frem og tilbage lykkedes det at overtale Bjarne Nielsen og Hans Petersen til at træde ind i bestyrelsen, hvorefter de 5 opstillede blev énstemmigt valgt. 

Ad 4. Indkomne forslag
Vinni oplyste, at ønsket om en ændring af rækkefølgen i behandlingen af pkt. 4 og 5 skyldtes, at skulle det vise sig umuligt at få valgt en bestyrelse på mindst 5 medlemmer – med deraf følgende risiko for opløsning af klubben – så ville hun som alternativ have foreslået fusion med Nordkalotten, hvis dette var muligt. Men da dette behov ikke var lige så påtrængende med den nyvalgte bestyrelse, afstod hun fra dette. 

Ad 6. Valg af revisor
Da ingen andre meldte sig, tilbød John Sørensen sig som “nødløsning” og blev énstemmigt valgt.

Ad 7. Eventuelt
Der blev her foretaget en mindre drøftelse af klubben fremtid, herunder spørgsmålet om en eventuel fusion med Nordkalotten – som Vinni fortsat støttede ud fra de praktiske udfordringer, som begge klubber til stadighed konfronteres af på baggrund af det begrænsede antal (aktive) medlemmer. Vinni oplyste i den forbindelse, at hun havde indtryk af, at den tidligere modstand primært var begrundet i en misforståelse af naboklubbens finansielle støtte til ligaholdet (på bekostning af de resterende medlemmer), hvilket hun havde fået oplyst af Viggo var uhyre beskeden. Finn Eldor var varm fortaler for en fortsættelse af klubben i sin nuværende form i det omfang, det var muligt med den hygge og klubånd, der herskede i klubben. Uden at andre tog ordet, var det indtrykket, at denne holdning deles af et flertal  blandt medlemmerne. Viggo og Jørgen afholdt sig fra kommentarer under dette emne, da de begge fandt, at det måtte være en “intern” debat blandt klubbens A-medlemmer. 

Da der ikke var yderligere kommentarer, meddelte dirigenten kl. 21.00 Generalforsamlingen for afsluttet.

Som referent                                                                  Som dirigent

Viggo Sørensen                                                              Jørgen Rasmussen